Litváková a spol. / Služby / Patenty
Prejsť na navigáciu

Patenty

Pri slove „vynález“ si nejeden z nás spomenie na telefón, telegraf, televíziu či Edisonovu žiarovku a Flemingov penicilín. Vynálezy však môžu byť aj oveľa jednoduchšie. Napríklad taká ceruzka, zubná kefka či nožnice.

Ak sa pozorne zamyslíte, možno aj vy máte v hlave nejaký ten vynález, možnože iba taký „vynálezík“, ktorý môže pomôcť mnohým ľudom či zvieratám a môže byť prospešný Vašej firme.

Čo je vynález a čo je patent

Ochrana vynálezov sa v súčasnosti na území Slovenskej republiky riadi zákonom č.435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach (patentový zákon).

Zákon však nedefinuje pojem patent priamo. Zákon hovorí, že „Na vynálezy, ktoré spĺňajú podmienky ustanovené týmto zákonom, udeľuje Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky patenty.“

Patent je teda ochranný dokument, ktorým dáva štát výlučné právo jeho majiteľovi na využívanie vynálezu počas určitého časového obdobia.

Zjednodušene možno povedať, že štát ako odmenu za prácu a investície vložené do rozvoja vedy a techniky udeľuje majiteľovi nového technického riešenia legálny monopol po určité časové obdobie. Štát týmto spôsobom podporuje rozvoj vedy a techniky. Patenty sa udeľujú na vynálezy zo všetkých oblastí techniky.

Vynález na udelenie patentu musí splniť tri základné podmienky:

 • Novosť (pričom sa požaduje svetová novosť),
 • Vynálezcovskú činnosť,
 • Priemyselná využiteľnosť

Vynález sa považuje za nový, ak nie je súčasťou stavu techniky. Za stav techniky sa považuje všetko, čo bolo kdekoľvek pred dňom, od ktorého patrí prihlasovateľovi právo prednosti (odkedy podal prvú patentovú prihlášku kdekoľvek na svete), zverejnené.

Vynález sa považuje za výsledok vynálezcovskej činnosti, ak pre odborníka nevyplýva zrejmým spôsobom zo stavu techniky. Za vynález teda nie je možné považovať niečo čo by bolo odborníkovi z odanej blasti zrejmé.

Vynález sa považuje za priemyselne využiteľný, ak sa podľa neho vyrába alebo sa využíva v akomkoľvek odvetví hospodárstva, najmä v odvetví priemyslu a pôdohospodárstva. Takže niečo čo sa nedá opakovane vyrábať, nemôže byť vynálezom. Napr. vynálezom nemôžu byť veci , ktoré sa dajú získať z prírody, ale človek ich nevie vyrobiť. Tiež predmetom vynálezu nemôže byť umelecké dielo, ktoré je originálne vytvorené a nie je možné ho opakovane vyrábať.

Čo nemôže byť patentom

Existujú i výluky z patentovateľnosti. Patent nie je možné udeliť na:

 • Objavy, vedecké teórie a matematické metódy
 • Estetické výtvory,
 • Plány, pravidlá a spôsoby vykonávania duševnej činnosti, hier alebo obchodnej činnosti,
 • Programy počítačov
 • Podávanie informácii

Patenty sa tiež neudeľujú na:

 • odrody rastlín a plemená zvierat,
 • v podstate biologické spôsoby vytvárania rastlín alebo zvierat,
 • chirurgické alebo terapeutické spôsoby liečenia ľudského tela alebo zvieracieho tela a na diagnostické metódy a metódy prevencie chorôb využívané na ľudskom tele alebo zvieracom tele. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na výrobky, najmä na látky alebo zmesi využiteľné pri niektorom z uvedených spôsobov liečenia, diagnostiky alebo prevencie chorôb,
 • vynálezy, ktoré sa týkajú ľudského tela v rôznych štádiách vzniku či vývoja, alebo sa týkajú len objavenia niektorého z prvkov ľudského tela vrátane sekvencie alebo čiastkovej sekvencie génu
 • vynálezy, ktorých obchodné využívanie by bolo v rozpore s verejným poriadkom alebo s dobrými mravmi. Samotný zákaz využívania vynálezu zákonom sa nepovažuje za rozpor s verejným poriadkom alebo s dobrými mravmi v zmysle tohto ustanovenia. (spôsoby klonovania ľudských jedincov, spôsoby úpravy genetickej identity zárodočnej línie ľudských jedincov, využitie ľudského embrya na priemyselné alebo obchodné účely, spôsoby úpravy genetickej identity zvierat, ktoré zvieratám môžu spôsobiť utrpenie, pričom nemajú podstatný medicínsky úžitok pre ľudí alebo zvieratá, alebo pre zvieratá, ktoré sú výsledkom takýchto spôsobov.)

Práva majiteľa patentu

Majiteľ patentu má výlučné právo využívať vynález, poskytnúť súhlas na využívanie vynálezu, previesť patent na inú osobu alebo zriadiť k patentu záložné právo.

Bez súhlasu majiteľa patentu nikto nesmie

 • vyrábať, využívať, používať, ponúkať alebo uvádzať na trh, alebo na tento účel skladovať či dovážať výrobok, ktorý je predmetom patentu,
 • využívať výrobný postup, ktorý je predmetom patentu (ďalej len "chránený spôsob"), alebo ponúkať taký chránený spôsob na využívanie inej osobe,
 • vyrábať, využívať, ponúkať alebo umiestňovať na trhu, alebo na tento účel skladovať či dovážať výrobok priamo získaný chráneným spôsobom,
 • dodávať alebo ponúkať na dodanie osobe neoprávnenej využívať vynález prostriedky slúžiace na uskutočnenie vynálezu, ak porušovateľ práva vie alebo s ohľadom na okolnosti má vedieť, že tieto prostriedky sú určené alebo vhodné na uskutočnenie vynálezu

Príklady

Dňa 11.5.1945 bola na území USA podaná patentová prihláška „ Metóda na produkciu penicilínu“. Patent bol udelený 25.5.1948. PDF – Znenie patentu

Dňa 7.12.1917 bola na území USA podaná patentová prihláška „ Televízor“. Patent bol udelený 16.10.1923. PDF – Znenie patentu

LITVÁKOVÁ a spol.
Patentová a známková kancelária

Sídlo:
Sliačska 1/A
831 02 Bratislava
Slovenská republika

Tel: +421 / (0)2 / 4464 1644

office @ litvakova.sk
www.litvakova.sk