Sliačska 1/A Autorské práva | litvakova.sk
Litváková a spol. / Služby / Autorské práva
Prejsť na navigáciu

Autorské práva

Autorské právo je na území Slovenskej republiky upravené zákonom č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).

Tento zákon upravuje vzťahy vznikajúce v súvislosti s vytvorením a použitím umeleckého a vedeckého diela, umeleckého výkonu, s výrobou a použitím zvukového a zvukovo-obrazového záznamu, s vysielaním a použitím rozhlasového a televízneho vysielania a v súvislosti so zhotovením a použitím databázy tak, aby boli chránené práva a oprávnené záujmy autora, výkonného umelca, výrobcu zvukového a zvukovo-obrazového záznamu, rozhlasového a televízneho vysielateľa a zhotoviteľa databázy.

Predmet autorského práva

Predmetom autorského práva je literárne a iné umelecké dielo a vedecké dielo, ktoré je výsledkom vlastnej tvorivej duševnej činnosti autora, najmä

 • slovesné dielo a počítačový program,
 • ústne podané, predvedené alebo inak vykonané slovesné dielo, najmä prejav a prednáška,
 • divadelné dielo,
 • hudobné dielo,
 • audiovizuálne dielo,
 • maľba, kresba, náčrt, ilustrácia, socha a iné dielo výtvarného umenia,
 • fotografické dielo,
 • architektonické dielo,
 • dielo úžitkového umenia,
 • kartografické dielo.

Predmetom autorského práva je aj súborné dielo, najmä

 • zborník,
 • časopis,
 • encyklopédia,
 • antológia,
 • pásmo,
 • výstava
 • iná databáza, ak je súborom nezávislých diel alebo iných prvkov, ktorý je spôsobom výberu alebo usporiadaním obsahu výsledkom vlastnej tvorivej duševnej činnosti autora.

Vznik autorkého práva

Autorské právo na dielo vzniká okamihom, keď je dielo vyjadrené v podobe vnímateľnej zmyslami bez ohľadu na jeho podobu, obsah, kvalitu, účel alebo formu jeho vyjadrenia.

Autorské právo sa vzťahuje na dokončené dielo, na jeho jednotlivé vývojové fázy a časti vrátane názvu diela a mien postáv, ak spĺňajú pojmové znaky diela a sú ako predmety autorského práva v ňom obsiahnuté.

Autorstvo

Autorské právo vzniká osobe, ktorá vlastnou tvorivou činnosťou dielo vytvorila. Podmienkou vzniku autorského práva nie je zverejnenie diela v akejkoľvek podobe a tiež ani splnenie nejakých formálnych náležitostí, napr. zápis do registra a pod. Tiež podmienkou vzniku autorského práva nie je uvedenie copyrightovej doložky – symbol © s uvedením mena subjektu autorského práva.

Fyzická osoba, ktorej meno je uvedené na diele zvyčajným spôsobom ako meno autora, považuje sa za autora diela, ak nie je preukázané niečo iné.

LITVÁKOVÁ a spol.
Patentová a známková kancelária

Sídlo:
Sliačska 1/A
831 02 Bratislava
Slovenská republika

Tel: +421 / (0)2 / 4464 1644

office @ litvakova.sk
www.litvakova.sk