plu Služby | litvakova.sk
Litváková a spol. / Služby
Prejsť na navigáciu

Služby

Patentová, známková a znalecká kancelária Litváková a spol. poskytuje komplexné služby v oblasti práv duševného vlastníctva a to najmä v súvislosti so správou a ochranou priemyselných práv v Slovenskej republike a v zahraničí.

Využite naše služby v nasledujúcich oblastiach:

  • zastupovanie v konaní pred Úradom priemyselného vlastníctva SR (ÚPV SR), Európskym patentovým úradom (EPO), Medzinárodným úradom priemyselného vlastníctva (WIPO) a Úradom pre harmonizáciu vnútorného trhu (OHIM) a inými správnymi orgánmi vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa priemyselných práv
  • spracovanie prihlášok vynálezov, dizajnov, úžitkových vzorov, označenia pôvodu výrobkov, ochranných známok
  • zabezpečenie právnej ochrany v zahraničí podľa medzinárodných zmlúv, európskych zmlúv alebo národnou cestou
  • služby v zahraničí prostredníctvom širokej siete spolupracujúcich kancelárií
  • rešerše patentové, úžitkových vzorov, označenia pôvodu výrobkov, známkové, na firemné meno
  • vypracovanie zmlúv licenčných, zmlúv o odmene za využitie priemyselných práv, zmlúv o prevode práv a obdobných zmlúv z celej oblasti priemyselných práv a oblastí s nimi súvisiacimi vrátane zmlúv na ochranu duševného vlastníctva z oblasti software,
  • poradenská a konzultačná činnosť k celej problematike priemyselných práv vrátane prevencie a zamedzenia porušovania práv duševného vlastníctva
  • súdnoznalecké posudky v oblasti priemyselného vlastníctva, vrátane oceňovania všetkých druhov duševného vlastníctva

LITVÁKOVÁ a spol.
Patentová a známková kancelária

Sídlo:
Sliačska 1/A
831 02 Bratislava
Slovenská republika

Tel: +421 / (0)2 / 4464 1644

office @ litvakova.sk
www.litvakova.sk