Litváková a spol. / Služby / Ochranné známky
Prejsť na navigáciu

Ochranné známky

Poznáte ochranné známky Coca – Cola, IKEA či NOD32?

Áno, toto všetko sú ochranné známky, ktorými si výrobcovia označujú svoje produkty či služby. Ochranná známka môže byť svetoznáma, alebo vyznamná len na určitom území. Vždy však plní rovnaký účel - rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby.

Čo je ochranná známka

Podľa zákona č.55/1997 Z. z. o ochranných známkach je ochranná známka je akékoľvek označenie, ktoré

 • možno graficky znázorniť,
 • tvoria najmä slová vrátane osobných mien, písmená, číslice, kresby, tvar výrobku alebo jeho obal, prípadne ich vzájomné kombinácie
 •  je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby,
 • je zapísané do registra ochranných známok.

Čo nemôže byť ochrannou známkou

Za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré:

 • nemá rozlišovaciu spôsobilosť,
 • tvoria výlučne značky alebo údaje slúžiace v obchode na určenie druhu, akosti, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného miesta pôvodu alebo iných vlastností tovarov alebo služieb, prípadne času výroby tovarov či poskytnutia služieb,
 • pozostáva výlučne zo značiek alebo označení obvyklých v bežne používanom jazyku alebo používaných v obchodných zvyklostiach,
 • tvorí výlučne tvar výrobku alebo jeho obal, ktorý vyplýva z povahy výrobku alebo je potrebný na dosiahnutie technického výsledku, prípadne dáva výrobku podstatnú hodnotu,
 • môže klamať verejnosť najmä o povahe, akosti alebo o zemepisnom pôvode tovarov alebo služieb,
 • je v rozpore s verejným poriadkom alebo s dobrými mravmi,
 • používaním by sa dostalo do rozporu so záväzkami vyplývajúcimi pre Slovenskú republiku z medzinárodných dohovorov,
 • obsahuje znak vysokej symbolickej hodnoty, najmä náboženský symbol,
 • obsahuje zemepisný údaj a je prihlasované pre vína alebo liehoviny, ktoré nemajú taký zemepisný pôvod,
 • je predmetom prihlášky, ktorá nebola podaná v dobrej viere.

Za ochrannú známku tiež nemožno uznať označenie:

 • zhodné s ochrannou známkou so skorším právom prednosti, ktorá je zapísaná pre iného majiteľa pre rovnaké tovary alebo služby,
 • zhodné s prihláseným označením iného prihlasovateľa so skorším právom prednosti za predpokladu zápisu tohto označenia ako ochrannej známky pre rovnaké tovary alebo služby,

Za zhodné sa považujú označenia alebo ochranné známky, ktoré sú totožné alebo sa líšia len v nepodstatných prvkoch nemeniacich celkový charakter označenia alebo ochrannej známky.

Za zameniteľné sa považujú označenia alebo ochranné známky a za podobné sa považujú tovary alebo služby, ak taká zameniteľnosť alebo podobnosť vyvoláva nebezpečenstvo zámeny označení alebo ochranných známok, alebo tovarov, alebo služieb pochádzajúcich od rôznych osôb, alebo nebezpečenstvo vzniku mylnej predstavy o vzájomnej spojitosti s označením alebo s ochrannou známkou so skorším právom prednosti vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti

Práva majiteľa ochrannej známky

Majiteľ ochrannej známky má výlučné právo označovať svoje tovary alebo služby ochrannou známkou, pre ktoré je zapísaná v registri, alebo ju používať v spojení s týmito tovarmi alebo službami.

Majiteľ ochrannej známky je oprávnený používať spolu s ochrannou známkou značku ®.

Bez súhlasu majiteľa ochrannej známky nikto nesmie používať označenie zhodné alebo zameniteľné s jeho ochrannou známkou pre rovnaké alebo podobné tovary alebo služby, pre ktoré je ochranná známka zapísaná do registra, ani označenie zhodné alebo zameniteľné s jeho ochrannou známkou pre tovary alebo služby, ktoré síce nie sú podobné tým, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, ale ide o ochrannú známku, ktorá má v Slovenskej republike dobré meno a jeho používanie by nepoctivo ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena ochrannej známky alebo by im bolo na ujmu. Rovnako nemôže používať toto označenie v spojení s týmito tovarmi alebo službami, najmä umiestňovať ho na tovary alebo na ich obaly, ponúkať alebo uvádzať na trh takto označené tovary alebo ich obaly, prípadne ich skladovať na tento účel, dovážať alebo vyvážať tovary alebo obaly s týmto označením alebo používať toto označenie v obchodnom styku, korešpondencii alebo v reklame.

Majiteľ ochrannej známky sa môže voči každému domáhať zákazu používať jeho ochrannú známku alebo označenie s ňou zameniteľné pre rovnaké alebo podobné tovary alebo služby a aby sa predmety takto označené stiahli z trhu.

Ak bola zásahom do práv z ochrannej známky spôsobená škoda, poškodený má právo na jej náhradu. Ak bola týmto zásahom spôsobená nemajetková ujma, poškodený má právo na primerané zadosťučinenie, ktorým môže byť peňažné plnenie.

Príklady

Ochranná známka: Coca - Cola
Je ochrannou známkou spoločnosti The Coca-Cola Company; One Coca-Cola Plaza; Atlanta, Georgia 30313; USA

Ochranná známka: IKEA
Je ochrannou známkou spoločnosti Inter Ikea Systems B. V.; Amsterdam; Holandsko

Ochranná známka: NOD32
Je ochrannou známkou spoločnosti ESET, spol. s r. o.; Pionierska 9/A; 831 02 Bratislava; SK

Ochranná známka: MICROSOFT
Je ochrannou známkou spoločnosti Microsoft Corporation, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Washington; One Microsoft Way; Redmond, Washington 98052-6399; USA

Ochranná známka: SPP
Je ochrannou známkou spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť; Mlynské Nivy 44/a; 825 11 Bratislava; SK

Všetky uvedené známky sú chránené na území Slovenskej Republiky.

LITVÁKOVÁ a spol.
Patentová a známková kancelária

Sídlo:
Sliačska 1/A
831 02 Bratislava
Slovenská republika

Tel: +421 / (0)2 / 4464 1644

office @ litvakova.sk
www.litvakova.sk