Litváková a spol. / Služby / Designy
Prejsť na navigáciu

Designy

Máte vo svojom výrobnom programe výrobky s novým a zvláštnym dizajnom? Napríklad špeciálne dizajnovaný nábytok, gombík či lietadlo. Všetko čo je jedinečné svojím tvarom má predpoklad byť registrovaným dizajnom.

Čo je dizajn

Dizajnom sa rozumie vonkajšia úprava výrobku alebo jeho časti spočívajúca v znakoch, ktorými sú najmä línie, obrysy, farby, tvar, štruktúra alebo materiál samého výrobku alebo jeho zdobenia. Výrobkom sa pritom rozumie akákoľvek priemyselne alebo remeselne zhotovená hmotná vec vrátane obalu, úpravy, grafických symbolov, typografických znakov alebo z častí určených na zostavenie zloženého výrobku s výnimkou počítačových programov. To znamená, že dizajnom je možné chrániť iba výrobky, ktoré sa dajú opakovane zhotoviť.

Dizajn je spôsobilý na ochranu, ak je nový a má osobitý charakter.

Dizajn sa považuje za nový, ak nebol zhodný dizajn sprístupnený verejnosti pred dňom vzniku práva prednosti, pričom dizajny sa považujú za zhodné, ak sa ich znaky odlišujú iba v nepodstatných detailoch.

Dizajn má osobitý charakter, ak sa celkový dojem, ktorý vyvoláva u informovaného užívateľa, odlišuje od celkového dojmu, ktorý u takéhoto užívateľa vyvoláva dizajn sprístupnený verejnosti pred dňom vzniku práva prednosti, pričom sa prihliada na mieru tvorivej voľnosti, ktorú mal pôvodca dizajnu pri tvorbe dizajnu.

Čo nemôže byť dizajnom

Úrad nezapíše do registra dizajn,

  • ktorý je v rozpore s verejným poriadkom alebo s dobrými mravmi.
  • ktorý je zhodný s dizajnom, ktorý je predmetom prihlášky dizajnu podanej v Slovenskej republike so skorším právom prednosti
  • ktorý bol už v Slovenskej republike zapísaný zhodný dizajn so skorším právom prednosti

Práva majiteľa dizajnu

Majiteľ zapísaného dizajnu má výlučné právo

  • využívať zapísaný dizajn,
  • brániť tretím osobám využívať zapísaný dizajn bez jeho súhlasu,
  • poskytnúť súhlas na využívanie zapísaného dizajnu, previesť zapísaný dizajn na inú osobu alebo zriadiť k zapísanému dizajnu záložné právo.

V prípade zásahu do práv k dizajnu alebo ohrozenia týchto práv môže ten, koho právo sa porušilo alebo ohrozilo, domáhať, aby porušovanie či ohrozovanie práva bolo zakázané a následky porušovania boli odstránené.

Ak bola zásahom do práv k dizajnu spôsobená škoda, poškodený má právo na jej náhradu vrátane ušlého zisku. Ak bola spôsobená nemajetková ujma, poškodený má právo na primerané zadosťučinenie, ktorým môže byť aj peňažné plnenie.

Využívaním zapísaného dizajnu je najmä výroba, ponuka, uvedenie na trh, dovoz, vývoz alebo používanie výrobku, v ktorom je zapísaný dizajn stelesnený alebo na ktorom je použitý, alebo skladovanie tohto výrobku na takéto účely.

LITVÁKOVÁ a spol.
Patentová a známková kancelária

Sídlo:
Sliačska 1/A
831 02 Bratislava
Slovenská republika

Tel: +421 / (0)2 / 4464 1644

office @ litvakova.sk
www.litvakova.sk