Litváková a spol. / Kontakt / Kontaktujte nás
Prejsť na navigáciu

Informácia o spracúvaní Vašich osobných údajov prostredníctvom kontaktného formuláru

Prevádzkovateľ:

LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Sliačska 1/A, 831 02 Bratislava, IČO: 36 862 398, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka: 56927/B, zastúpená konateľmi Mgr. Ing. Lenka Litváková a Ing. Edita Litváková.

E-mail: office@litvakova.sk
Tel.č.: +421 2 4464 1644
(ďalej len „patentová a známková kancelária“)

Príjemca:

Príjemcami osobných údajov poskytnutých prostredníctvom kontaktného formuláru sú:

 • Mgr. Ing. Lenka Litváková – konateľ, patentový zástupca;
 • Ing. Edita Litváková – konateľ, patentový zástupca;
 • zamestnanci patentovej a známkovej kancelárie;
 • patentové a známkové kancelárie spolupracujúce s patentovou a známkovou kanceláriou a/alebo iné osoby poverené patentovou a známkovou kanceláriou;
 • Slovenská komora patentových zástupcov v prípade disciplinárneho konania;
 • orgány činné v trestnom konaní, súdy a iné orgány verejnej moci v prípade, ak bude na takéto konanie daný zákonný dôvod;

Účel spracúvania osobných údajov:

Osobné údaje získané z kontaktného formulára sú spracúvané za účelom predzmluvnej komunikácie medzi patentovou a známkovou kanceláriou a dotknutou osobou – klientom, resp. potencionálnym klientom, ktorý odoslaním formulára prejavil záujem o poradenstvo, resp. o vypracovanie cenovej kalkulácie.

Právny základ spracúvania osobných údajov:

Na základe nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „Nariadenie GDPR“) je právny základ spracúvania osobných údajov daný:

 • čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR – vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy;
 • čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR – plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa;
 • čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR - oprávnený záujem, ktorý sleduje prevádzkovateľ.

Kategória spracúvania osobných údajov:

Osobné informácie, ktoré sú spracúvané prostredníctvom kontaktného formulára sú zaradené do kategórie bežných osobných údajov. Jedná sa o údaje: meno, priezvisko, e-mail a správa odoslaná dotknutou osobou, ktorá slúži ako údaj o type hľadanej služby. Tieto údaje sú spracúvané patentovou a známkovou kanceláriou, ktorý jej dotknutá osoba poskytne v rámci kontaktovania cez formulár uvedený na internetovej stránke www.litvakova.sk

Doba uchovávania osobných údajov:

Osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou budú uchovávané:

 • Počas doby komunikácie dotknutej osoby s patentovou a známkovou kanceláriou. Patentová a známková kancelária Vaše osobné údaje bude uchovávať najdlhšie po dobu ustanovenú osobitnými právnymi predpismi, resp. po dobu trvania zákonných povinností patentovej a známkovej kancelárie (napr. zákon o patentových zástupcoch, zákon o archívnictve, predpisy Slovenskej komory patentových zástupcov);
 • minimálne po dobu uplatnenia disciplinárnych nárokov voči patentovej a známkovej kancelárii na základe osobitných právnych prepisov;
 • v prípade, ak dotknutá osoba nebude mať záujem na spolupráci s patentovou a známkovou kanceláriou, tá zabezpečí ochranu Vašich osobných údajov tak, že Vás nebude ďalej kontaktovať a taktiež nebude poskytovať Vaše osobné údaje tretím osobám;
 • patentová a známková kancelária je zákonom viazaná mlčanlivosťou. Vaše osobné údaje bude uchovávať výlučne na účely plnenia zákonných povinností uložených podľa osobitných predpisov.

Práva dotknutej osoby:

Dotknutá osoba má právo:

 • požiadať prevádzkovateľa o opravu osobných údajov, týkajúcich sa dotknutej osoby, o ich vymazanie alebo o obmedzenie ich spracúvania;
 • namietať spracovanie osobných údajov prevádzkovateľom;
 • podať návrh na začatie konania poľa §100 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov;
 • na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú. V prípade, existencie takéhoto automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu;

 • žiadať informácie o zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby;

Povinnosti prevádzkovateľa:

Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe jej osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť osobné údaje dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky.

Kontakt:

Dotknutá osoba môže požiadať patentovú a známkovú kanceláriu vo veci výkonu svojich práv ohľadne spracúvania osobných údajov o informácie, na ktoré má podľa zákona o ochrane osobných údajov právo. Uplatniť toto právo si dotknutá osoba môže prostredníctvom doručenej písomnej žiadosti na adresu sídla spoločnosti: Sliačska 1/A, 831 02 Bratislava alebo prostredníctvom e-mailu, zaslaného na adresu: office@litvakova.sk

V Bratislave, dňa 25.05.2018

LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o.

LITVÁKOVÁ a spol.
Patentová a známková kancelária

Sídlo:
Sliačska 1/A
831 02 Bratislava
Slovenská republika

Tel: +421 / (0)2 / 4464 1644

office @ litvakova.sk
www.litvakova.sk